Polskie

SJD – Die Falken MV jest niezale?nym, dobrowolnie zorganizowanym, lewicowym stowarzyszeniem dzieci i m?odzie?y w tradycji ruchu robotniczego. Dzieci i m?odzie? mog? uczestniczy? i mie? wp?yw na nasze oferty. My reprezentujemy: mi?dzynarodowo??, solidarno??, antyfaszyzm, wolno??, równouprawnienie.